สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

21 มกราคม 2564

"การจัดทำงบประมาณ" นับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุผลทั้งกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณจะต้องครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุน ดังนั้นการจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งงบประมาณรายรับตามแผนการขาย และงบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนโสหุ้ยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

3.เพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

4.เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.กรรมการบริหาร,รองกรรมการบริหาร,ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการโรงงาน 

2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการฝ่ายขาย,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

3.ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

4.หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณ

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:งบการเงินตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี 

·หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี 

·งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

·งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง 

·งบแสดงผลการดำเนินการ (งบกำไรขาดทุน) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง 

·เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน 

บทที่2:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) อย่างถูกต้อง 

·วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

·รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร   

·รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น 

·รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป 

·รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

·รายการการสินทรัพย์ถาวร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน 

·หลักการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 

·รายการหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน 

·ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม 

บทที่3:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน 

·รายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้ 

·ประเภทของค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

·วิธีการคำนวณกำไรและขาดทุน 

บทที่4:กลยุทธ์ธุรกิจBusiness StrategyกับการจัดทำงบประมาณBudget 

·ความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณ 

·หัวใจหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปี 

·การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy 

·การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model 

·การกำหนดทิศทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Management 

·การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target 

·การปรับMindsetและการสร้างความมุ่งมั่นให้กับผู้บริหาร 

บทที่5:การวางแผนและกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณ 

·กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ 

·ปัจจัยในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ 

·การกำหนดแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี 

·การกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณ 

·ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการจัดทำงบประมาณ 

บทที่6:เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายรับ 

·การจัดทำงบประมาณรายได้จากการขายตามแผนการตลาด 

·การจัดทำงบประมาณรายได้อื่น 

·การกำหนดตัวเลขงบประมาณรายได้ที่เหมาะสม 

·เทคนิคการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี 

บทที่7:เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 

·ประเภทของรายจ่ายที่ต้องจัดทำงบประมาณ 

·การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน โสหุ้ยการผลิต 

·การจัดทำงบประมาณต้นทุนของการจัดซื้อจัดหา 

·การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

·การคำนวณหาจุดคุ้มทุน Break Even Point 

·เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย 

บทที่8:เทคนิคการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

·การกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

·การกำหนดกลยุทธ์ในการขจัด ลด ละ เลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 

·วิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

·วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค 

·วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป 

บทที่9:เทคนิคการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

·วิธีการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลความสอดคล้องกับงบประมาณ 

·การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณ Budget Meeting 

·การวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จและการบรรลุผลตามงบประมาณ 

·การวิเคราะห์สาเหตุของผลที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณ และการปรับปรุงแก้ไข 

บทที่10:เทคนิคการบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

·การปรับเปลี่ยนการบริหารให้ได้ตามงบประมาณรายรับ 

·การปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ เทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

·การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการปรับรายได้ และค่าใช้จ่าย 

·หลักในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณ เมื่อมีเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญ 

·เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

บทที่11:การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด 

·หลักการและความสำคัญของการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด 

·วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flowเงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ 

·เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ 

·วิธีการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ 

บทที่12:การจัดทำงบประมาณการลงทุน 

·ที่มาของการจัดทำงบประมาณการลงทุน 

·ปัจจัยหลักในการจัดทำงบประมาณการลงทุน 

·วิธีการจัดทำงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

·หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น. 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา             1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มกราคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง