สัมมนา Online : การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)

9 กุมภาพันธ์ 2564

บทนำ

       การจัดการคลังสินค้า (Warehouse)เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้นทุนในการจัดเก็บรักษาเป็นต้นทุนหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส์ การลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งแนวคิดของลีน เป็นแนวคิดที่ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การบริหารงานแบบลีนไม่ใช่การเพิ่มงาน แต่เป็นการลดความสูญเปล่าเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

       หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าแบบลีน เป็นหลักสูตรที่เน้นปูพื้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าในแนวคิดการจัดการคลังสินค้าที่ถูกต้องก่อน แล้วค่อยเข้าสู่แนวคิดของลีน และนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า พร้อมกิจกรรมWork Shopที่ให้ผู้อบรมได้คิด และนำไปต่อยอดปฏิบัติจริงในการทำงานได้

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวคิดในการจัดการคลังสินค้าแบบลีน สามารถใช้หลักการของลีน ลดความสูญเปล่าในคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อฝึกอบรม

1.หลักการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

·กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อปรับแนวคิดและมุมมองของผู้เข้ารับการอบรม 

·ความเกี่ยวโยงของ ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า 

·หลักการบริหารคลังสินค้า 

·การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน 

2.การจัดการคลังสินค้าแบบลีน 

·แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Concept) 

·ลีนกับWork Smart 

·จาก5ส. เป็นไคเซ็น มุ่งสู่ ลีน 

·ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8 Wastes) 

·การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) 

·เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน 

·การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

กำหนดการ      วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 68 ครั้ง