สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

13 ธันวาคม 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

บริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็นHRมือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ

          

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่HRมือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HRในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)   HRมือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·      ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล

·      การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจขององค์กร

·      แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล

·      เทคนิค3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล

R 1 = Recruit:วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล

o  กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ

·      Workshop 1:วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ ให้เหมาะสม

R 2 = Retention:กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล

o  การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา

o  การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

·      Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน

R 3 Retire:การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o  กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o  การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ

o  การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน

·      Workshop 3:สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

·      สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.     Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

กำหนดการ   วันจันทร์ที่13 ธันวาคม2564

สถานที่        Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 ธันวาคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 397 ครั้ง