สัมมนา Online : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DC

1 กุมภาพันธ์ 2564

บทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015มีการกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสารสารสนเทศไว้ในข้อกำหนดที่ 7.5เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้พิจารณาเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาขอบเขต และประเภทของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ความซับซ้อน และความสัมพันธ์ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้มีการสร้างและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศที่ทันสมัย ตามข้อกำหนดที่7.5.2ด้วยรูปแบบของเอกสาร ภาษาที่ใช้ การชี้บ่งประเภทและชื่อเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หมายเลขอ้างอิง และวันที่ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการทบทวนและการอนุมัติ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ 

นอกจากนี้ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5.3เพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีความพร้อม และเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลา เมื่อมีความจำเป็น เอกสารจะได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากความสูญเสียการเป็นความลับ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือจากการสูญเสียความถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบISO 9001:2015จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

ทั้งนี้ระบบการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015นี้ ยังรวมถึงเอกสารสารสนเทศที่มาจากแหล่งภายนอก ซึ่งองค์กรพิจารณาว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ ก็ต้องได้รับการชี้บ่งและมีการควบคุมตามความเหมาะสมตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 

2.เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ 

3.เพื่อให้สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อให้สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบตั้งแต่ การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกเอกสาร และการขอทำลายเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง เพี่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการควบคุมเอกสารที่ไม่ดีเพียงพอ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. DCCเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเอกสาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

2. QMRตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่ หรือQMRที่ต้องการทบทวนเคล็ดลัยการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 

3.หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงาน 

4.ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบISO 9001:2015 

· TimelineของระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015 

·หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

·วงจรPDCAกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่2:ข้อกำหนดของระบบISO 9001:2015  

·บริบทขององค์กรContext of the Organization 

·ความเป็นผู้นำLeadership 

·การวางแผนPlanning 

·การสนับสนุนSupport 

·การปฏิบัติการOperation 

·การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation 

·การปรับปรุงImprovement 

บทที่3:ระบบเอกสารสารสนเทศDocumented Information 

·ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ 

·ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

·หลักการในการกำหนดประเภทเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความสับสน 

·เทคนิคในการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

บทที่4:หลักการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานProcedureที่ถูกต้อง 

·ระเบียบปฏิบัติงานProcedureคืออะไร 

·องค์ประกอบสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่ต้องมี 

·เทคนิคในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่ถูกต้อง 

·เคล็ดลับในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่มีประสิทธิภาพ 

·ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Procedureก่อนอนุมัติใช้ 

บทที่5:เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงานWork Instructionที่ถูกต้อง 

·วิธีปฏิบัติงานWork Instructionคืออะไร 

·องค์ประกอบสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction 

·เทคนิคในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionที่ถูกต้อง 

·เคล็ดลับในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionที่มีประสิทธิภาพ 

·ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Work Instructionก่อนอนุมัติใช้ 

บทที่6:เทคนิคการกำหนดแบบฟอร์มFormที่ถูกต้องเหมาะสม 

·อะไรคือแบบฟอร์มในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

·เทคนิคในการจัดทำและกำหนดแบบฟอร์ม Formที่ถูกต้องและเหมาะสม 

·เคล็ดลับในการเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับ ProcedureและWork Instruction 

บทที่7:เคล็ดลับในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

·เทคนิคในการจัดทำMaster Listsที่ถูกต้อง 

·เทคนิคในการจัดทำบัญชีผู้ครอบครองเอกสาร Holder Listsที่ดี 

·เทคนิคในการupdateเอกสารสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

บทที่8:เทคนิคการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกเอกสารสารสนเทศโดยใช้ใบDAR 

·อะไรคือ ใบDAR 

·เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบ DAR 

·ขั้นตอนการใช้ใบDAR 

·เมื่อออกใบDARแล้ว ใครต้องทำอะไรต่อ 

·อะไรคือOutcomeของใบDAR 

บทที่9:เทคนิคการกำหนดตารางการควบคุมเอกสารในระบบISO 9001:2015 

·ตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001:2015คืออะไร 

·ประโยชน์ที่ต้องมีการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001:2015 

·เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสารที่ถูกต้องตามระบบ ISO 9001:2015 

บทที่10:เทคนิคในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบISO 9001:2015 

·สาเหตุที่ต้องมีการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร 

·ประเภทของเอกสารสารสนเทศที่ต้องมีการขอทำลาย 

·เทคนิคและขั้นตอนในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบ 

·แนวทางปฏิบัติจริงในการทำลายเอกสารสารสนเทศ 

·ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ 

บทที่11:เคล็ดลับการควบคุมเอกสาร ตามระบบISO 9001:2015ที่ยั่งยืน 

·ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบ 

·เคล็ดลับสู่การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015ที่ยั่งยืน 

บทที่12:กลยุทธการควบคุมเอกสาร ตามระบบISO 9001:2015ในยุคดิจิตอล 

·แนวทางการวางกลยุทธการควบคุมเอกสารให้ทันโลกยุคดิจิตอล 

·หัวใจสำคัญ และKey Successในการควบคุมเอกสารด้วยสื่อโซเชียล 

·เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการควบคุมเอกสารใน versionใหม่  

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13 : 00-16:00น. 

 

รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 50 ครั้ง