สัมมนา Online : การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)

13 สิงหาคม 2564

ราคาศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาศุลกากรเป็นฐานภาษีในการคำนวณค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์

      1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)และแนวทางของศุลกากรไทย

      2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

      3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

 

หัวข้อการสัมมนา

      1.   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร

      2.   หลักการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)

      3.   การปรับราคาซื้อขายตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice)ให้เป็นราคาศุลกากร

      4.   กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านราคาศุลกากร (เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าสิทธิ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขในการขายสินค้า ฯลฯ) และวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านราคาศุลกากรดังกล่าว

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

 

วิธีการสัมมนาZoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนา และตอบข้อซักถาม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

 

กำหนดการ       วันศุกร์ที่13 สิงหาคม2564

สถานที่             Zoom Online Meeting

ราคา                1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก!!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 สิงหาคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 280 ครั้ง