สัมมนา Online : กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน

16 กุมภาพันธ์ 2564

บทนำ

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow)ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้วก็คือการทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด 

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

 

หัวข้อฝึกอบรม

1.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

·ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

·กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์ 

·จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ 

2.ต้นทุนโลจิสติกส์ 

·โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 

·วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ 

·มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร 

3.กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร 

·การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 

·การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

·การจัดการขนส่ง (Transportation Management) 

·การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management) 

·การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management) 

·ระบบสารสนเทศ (Information System) 

·เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology) 

4.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

·แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่ 

·แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา 

·ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

5.กรณีศึกษา 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

 

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์ 

 

กำหนดการ      วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา           1,500 บาท
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 44 ครั้ง