สัมมนาออนไลน์ >> ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19 ระบาด นายจ้างรับมืออย่างไร..?

29 เมษายน 2563


รอบที่ 1 วันที่29 เมษายน 2563เวลา 13 .00-16.00 น.

รอบที่วันที่9 พฤษภาคม 2563เวลา 13.00-16.00น.


วัตถุประสงค์

1.            เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นายจ้าง-ผู้บริหาร มีความรู้และความพร้อมต่อการบริหาร-จัดการในการรับมือกับปัญหาโรคCovid-19 ระบาดทีอาจจะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

2.            เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการแก้ปัญหาในวันทำงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การให้ความช่วยเหลือให้องค์กรประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี โดยไม่ปิดตัวลง

3.            เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริง ต่อการออกระเบียบปฏิบัติหรือออกประกาศกรณีนายจ้าง มีความจำเป็นที่จะต้องยุบหน่วยงาน หรือเลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถูกต้องตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ

 

หัวข้อในการอบรม

1.     กรณีเกิดปัญหาโรคCovid-19ระบาดหน่วยงานภาครัฐสั่งปิดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการขาดรายได้         อย่างไร..? นายจ้างต้องเยียวยาลูกจ้างอย่างไร..?

2.     หน่วยงานภาครัฐไม่ได้สั่งปิดแต่ธุรกิจของนายจ้างเดินหน้าไปไม่ได้ มีความจำเป็นต้องหยุดงานพนักงาน1เดือน ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร หรือจ่าย ร้อยละ75 %ต้องดำเนินการอย่างไร..?

3.     นายจ้างให้หยุดงาน 1เดือน จ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75% ในกรณีให้ลูกจ้างมาทำงานเป็นบางวันหรือทำงานล่วงเวลาด้วยต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

4.     เมื่อนายจ้างเปิดงานภาครัฐกักตัวลูกจ้างอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือตรวจสอบที่หน้าโรงงานพบติดเชื้อCovid-19แพทย์สั่งให้พักรักษาตัว ในระหว่างหยุดงานลูกจ้างจะใช้สิทธิลาอะไร ได้รับค่าจ้างอย่างไร.?

5.     เมื่อนายจ้างเปิดงานตรวจสอบไม่พบการติดเชื้อแต่มีข้อสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อและนายจ้างสั่งให้หยุดงาน 14วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง จะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?

6.     เมื่อนายจ้างเปิดงานให้ลูกจ้างลงข้อมูลในระหว่างที่หยุดงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อCovid-19นายจ้างตรวจสอบภายหลังพบว่า ลูกจ้างให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจึงนำไปตรวจร่างกาย ผลสรุปติดเชื้อCovid-19นายจ้างต้องทำอย่างไร ลงโทษอะไรได้บ้าง

·        มีตัวอย่าง การเขียนประกาศเพื่อให้พนักงานลงข้อมูลและบทลงโทษทางวินัย แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!

7.     นายจ้างขอความร่วมมือพนักงานให้ลดเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่งงาน 30%ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม? -ถ้าลูกจ้างยินยามและลงนามในบันทึกข้อตกลงลดได้ไม่เกินเท่าใด-ในระหว่างถูกลดเงินเดือนกรณีเลิกจ้างจะเอาอัตราค่าจ้างเดิมหรือค่าจ้างที่ถูกลดลงมาคำนวณเป็นค่าชดเชย

8.     ลูกจ้างมีเจตนาช่วยเหลือนายจ้างขอลากิจ 1เดือน โดยไม่ขอรับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรจากภาครัฐและลูกจ้างไม่มีรายได้ ต้องนำส่งประกันสังคมอย่างไร..?

9.     สัปดาห์หนึ่งมีวันทำงาน 6วัน วันอาทิตย์คือวันหยุด กรณีนายจ้างออกกฎเหล็กสั่งให้มาทำงานสัปดาห์ละ4วัน และจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่มาทำงานเท่านั้น ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม ถ้าลูกจ้างยินยอมและลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจะเกิดผลอย่างไร..?

10. วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้ลูกจ้างหยุดงานทุกๆวันศุกร์เป็นเวลา2เดือน และให้ไปทำชดเชยในทุกๆวันเสาร์ ในเดือนถัดไปทำได้ไหม เพราะอะไร

11. นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบสำนักงานตามสาขาต่างๆและมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

12. มีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สาเหตุจากโรคCovid-19 ลูกจ้างประสงค์ลาออกต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร กรณีนายจ้างใหม่ออกกฎเหล็กขึ้นมาใหม่ ลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?

13. กรณีเกิดวิกฤตเหตุสุดวิสัยธุรกิจเดินหน้าไปไม่ได้เพราะ Covid-19 ระบาดต้องการเลิกจ้างพนักงาน ต้องแจ้งต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฎหมายอย่างไร..?

14. กรณีลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง เพราะ Covid-19 หรือไม่ผ่านทดลองงาน-นายจ้างปลดออก-นายจ้างไล่ออก ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงานอย่างไร..?

15. กรณีลูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-เลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิลากิจได้ค่าจ้าง-วันลาพักผ่อนประจำปีและวันลาพักผ่อนสะสมอย่างไร..?

16. ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลยไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

·        ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานต่างๆ

17. ลูกจ้างหัวร้อน-ชอบโวยวาย-ชอบด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบสร้างกระแสเพื่อก่อม๊อบ หรือชอบกดดันพนักงานใหม่ เพื่อให้ลาออกจากงาน อยากเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องจัดการอย่างไร..?

18. ทำสัญญากับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนายจ้างบังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง

·        ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้าง8กรณี

19. กองบังคับคดีมีหนังสือ ให้หักค่าจ้างลูกจ้างตามมูลหนี้ที่ตัดสินคดีตามพิพากษาของศาลเงินที่นายจ้างจะต้องนำมาพิจารณาหักลูกจ้าง มีเงินอะไรบ้าง

·        มีข้อกำหนดจากเงิน 4ประเภท ที่จะนำมาหักลูกจ้างได้

20. ไม่อยากให้ สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบปฏิบัติและวางเงื่อนไขการจ่าย ให้ลูกจ้างอย่างไร..?

·        มีตัวอย่างการออกระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

21. ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

·        มีข้อกำหนด17ตำแหน่งงานพร้อมคำอธิบาย

22. กรณีที่นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างได้มีกรณีใดบ้าง..?

·        มีข้อกำหนด7กรณี พร้อมคำอธิบาย

23. ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าจะไม่นำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยหรือเมื่อออกจากงานไปแล้วภายใน 2ปี จะไม่ไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง

·        ยกตัวอย่าง กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนและการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

24. ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำไม่ให้ขัดต่อกฎหมายต้องทำอย่างไร..?

·        ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ

25. ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาใหม่ต้องทำอย่างไร?

·        ยกตัวอย่าง การยกร่างข้อความเพื่อบรรจุเข้าในข้อบังคับ

 

 

 


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 13.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 62 ครั้ง