สัมมนาออนไลน์ : เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคภาวะวิกฤต COVID-19

23 เมษายน 2563

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่การตลาดยุค 1.0 ถึงการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง 3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า แต่การตลาดเปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก้าวเข้าสู่ยุคภาวะวิกฤต (COVID-19) เช่น โรคระบาด หรือปัจจัยอื่นที่จะต้องมาผสมผสานทางการตลาด รวมถึงหลังภาวะวิกฤตการตลาดก็จะต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์อย่างไรนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดโดยเฉพาะการตลาด 4.0

2.    สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด 4.0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรมทางการตลาดยุคภาวะวิกฤต (COVID-19) ได้ให้ทันเวลาตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด 4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤต (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

       1.  Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

       2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

Topics

Module 1 :  Concept & Principle of Marketing 4.0

การตลาด 4.0 (Human Value) --> Digital Marketing

- Principle 1 : Communicate Channel

- Principle 2 : Distribute Channel

- Principle 3 : Facilitate Channel

Module 2 :  Marketing Plan 4.0 Plus Crisis Marketing         

- Customer Journey (Presence + Attract + Advocate)

- Integrate Channel (Offline + Online)

- Marketing Automation (Marketing System)

- Big Data (Internal + External)

- Engagement Management (People-based + CRM)

- Integrated Marketing (All Process)  

ผู้เข้าฝึกอบรม   เหมาะสำหรับ พนักงานการตลาดในทุกระดับ

 

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

 

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

สถานที่                  ZOOM Online Meeting

 

ราคา1,500บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย1.5%  


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2563 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง