สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร

29 เมษายน 2563

ในยุคที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ทำให้ผู้นำมีความจำเป็นจะต้องค้นหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างกระบวนทัศน์ในการแข่งขัน ยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 แล้วผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนอกจากทักษะการบริหารงาน (Management Skill) ผู้นำต้องมีความรู้ทักษะในการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ หลายองค์กรเริ่มนำกระบวนการโค้ชมาปรับใช้ โดยการโค้ชนั้นผู้นำต้องเรียนรู้กระบวนการโค้ชที่ถูกวิธีและถูกต้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

      1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching

      2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·    หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·       ความหมายของการโค้ชตามหลัก ICF

·       องค์ประกอบของการโค้ช

·       การสร้างภาวะผู้นำให้อยู่ในปัจจุบันขณะทำการโค้ช

·       การสร้างความไว้วางใจ (Trust)

·       เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ

·       3 F สำหรับการโค้ช
                     - Fact
              - Feeling
                     - Future

·       การสร้างคำถามเพื่อสร้างเป้าหมาย
             - Vision 
                    -  Mission
             - Goal Setting

·       F.O.L.L.O.W Model

·       สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

         1.    Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

         2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

         3.    หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

ราคาท่านละ2,500บาท

ลงทะเบียน2ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ2,000บาท


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง