สัมมนาออนไลน์ : การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต

22 เมษายน 2563

การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1.    Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

Topics

      1.  ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร

      2.  ภาวะผู้นำกับกระบวนการประสิทธิภาพของการสื่อสาร

      3.   เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์จิตสำนึกการสื่อสารระหว่างบุคคล  (Transactional Analysis : TA)

      4.   เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตในเชิงรุก

      5.  การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบบูรณาการทั้งระบบ

      6.  เทคนิคการสื่อสารให้ชัดเจนแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต

      7.  เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแบบเข้าถึงทันเวลา

      8.  กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นลำดับ

      9. Workshop :  ถอดแบบการจัดการภาวะวิกฤติไต้หวันโมเดล (กรณีศึกษา)

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

 

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

 

กำหนดการ          วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

สถานที่                  ZOOM Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 เมษายน 2563 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง