สัมมนาออนไลน์ : การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)

23 เมษายน 2563

ประเภทพิกัดศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเภทพิกัดใช้กำหนดอัตราอากร ควบคุมสินค้า สื่อสารและเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อกำหนดสิทธิพิเศษทางการค้า รวมถึงการจัดทำรายงานและสถิติสินค้าที่นำเข้าและส่งออก

       

ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค1พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530) 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 

 

หัวข้อการสัมมนา

1.โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร (ระบบHarmonized Systemอาเซียน และของไทย) 

2.หลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

3.หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค1พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530) 

4.แหล่งข้อมูลเพื่อจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

5.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร และแนวทางจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

         เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า 

วิธีการสัมมนา 

          Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

           หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13:00-16:00 น.

 

รูปแบบการบรรยาย

      1.เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom (หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับ LinkและPasswordสำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรมzoom)

      2.เอกสารประกอบการบรรยาย จะจัดส่งเป็นPDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

 

ราคาท่านละ1,500บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2563 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง