สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)

30 เมษายน 2563

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี

         การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.      เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ

2.      เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)   หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.      ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

2.      กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)

3.      Workshop 1 กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศในการคิด

4.      กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)

5.      หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)

6.      การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

7.      Workshop 2 กิจกรรรมการคิดแบบ Organic Thinking System

8.      เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต ( Organic Thinking Way)

9.      เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)

10.  การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ

11.  Workshop 3 กิจกรรมการบริหารกลยุทธ์โดยการบริหารเวลา

12.  ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์

13.  Workshop 4 กิจกรรมการใช้ทฤษฎีเกมมาปรับในในการบริหารงาน

14.  สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)      หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1.    Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน 

      3.     หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

ราคาท่านละ2,500บาท

ลงทะเบียน2ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ2,000บาท


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 92 ครั้ง