สัมมนาออนไลน์ : การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)

22 เมษายน 2563

ราคาศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาศุลกากรเป็นฐานภาษีในการคำนวณค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)และแนวทางของศุลกากรไทย

      2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

      3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

 

หัวข้อการสัมมนา

      1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร

      2.หลักการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)

      3.การปรับราคาซื้อขายตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice)ให้เป็นราคาศุลกากร

      4.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านราคาศุลกากร (เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าสิทธิ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขในการขายสินค้า ฯลฯ) และวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านราคาศุลกากรดังกล่าว

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ 

         เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า 

วิธีการสัมมนา

          Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

           หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13:00-16:00 น.

รูปแบบการบรรยาย

      1.เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom (หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับ LinkและPasswordสำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรมzoom)

      2.เอกสารประกอบการบรรยาย จะจัดส่งเป็นPDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

 

ราคาท่านละ1,500บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 เมษายน 2563 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 16 ครั้ง