สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE

28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

2.เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เนื้อหาการฝึกอบรม :

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารต้องรู้

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะตัวแทนนายจ้าง

หลักการใช้กฎหมายเพื่อสร้างรากฐานและความมั่นคงให้กับองค์กร

ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

สรุปย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4ฉบับที่ผู้บริหารและ HRพลาดไม่ได้

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานกว่า 20ฉบับ

กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การโอนย้าย และข้อบังคับประเภทต่างๆ

การเลือกรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท

ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแรงงานและข้อควรระวังในการตกลงกับผู้สมัครงาน

ความแตกต่างของการจ้างงานทั่วไป การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

เงื่อนไขการทดลองงาน การประเมินผลงาน และการขยายเวลาการทดลองงาน

การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง และการป้องกันความเสียหายจากการทำงาน

หลักการปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง ลูกจ้างเด็ก และความเสมอภาคทางเพศ

อำนาจของฝ่ายบริหารในการโอนย้ายตำแหน่ง ย้ายแผนก และย้ายสถานที่ทำงาน

การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับวันเวลาทำงานปกติ วันหยุด และวันลา

การกำหนดเวลาการทำงาน จำนวนชั่วโมง และเวลาพักของงานประเภทต่างๆ

การกำหนดวันหยุด3ประเภท วันลา6ประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

การลาป่วยและการหยุดงานเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาการทำงาน

หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการเปลี่ยนวันหยุด

กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทน

ความแตกต่างของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

เงิน4ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการคำนวณ และกำหนดการจ่าย

หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus)และสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมาย

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และตามผลงาน

เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว

การหักเงินค่าตอบแทน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

หลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานลูกจ้าง

กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ภายในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

ประเภทของวินัยและโทษทางวินัย รวมถึงสาเหตุของการฝ่าฝืนและการป้องกัน

ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย (การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน)

ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การลาออก และเกษียณอายุ

หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า การจ่ายค่าชดเชยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การย้ายสถานประกอบกิจการ และการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

การป้องกันปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

พนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงาน และความรับผิดทางอาญา

 

เอกสารประกอบการสัมมนาOnline : File PDF

คู่มือประกอบการบรรยาย (Slide Presentation)

กฎหมายแพ่งฯ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตัวแทน และนายหน้า

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541แก้ไขล่าสุด

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518แก้ไขล่าสุด

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

 

วันที่ 28เมษายน 2563 เวลา13.00-16.00น.

 

การลงทะเบียนสัมมนาONLINE

ค่าสัมมนาท่านละ1,500บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

   1. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom (หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับ LinkและPasswordสำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรมzoom)

   2. เอกสารประกอบการบรรยาย จะจัดส่งเป็นPDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน


อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 เมษายน 2563 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง