สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

20 พฤศจิกายน 2562

Formulating Marketing Strategies

สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ(พุธที่ 20 พ.ย. 62)       การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
Key Contents


ช่วงเช้า โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
    1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
ท่านจะเรียนรู้คำถามที่พบบ่อยของนักการตลาดยุคใหม่ แนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
         • Marketers’ Frequently Asked Questions
         • What are the main trends in marketing?
         • Value-driven Marketing
    2. กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
ท่านจะทราบถึงมุมมองทางการตลาดแบบ B2B vs B2C วิธีการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอน ลักษณะการบริการที่โดดเด่นด้วยการใช้ (7’p’s.) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน
         • B2B vs B2C Perspective
         • Total offering
         • Distinctive Characteristics of Services (7’p’s.)
     3. กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ท่านจะเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า กระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ กลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
     4. กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ท่านจะเรียนรู้มาตรฐานกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
         • Tools for Tracking and Measuring Customer Satisfaction
             - Complaints and Suggestions
             - Customer Satisfaction Survey
             - Ghost shopping
             - Lost customer analysis
     5. กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่
ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารจัดการฐานลูกค้า (Big Data) แนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่อย่างยาวนาน เกิดการบอกต่อ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
     6. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
ท่านจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดโดยนำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงนำกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อการวางแผนทางการตลาดทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว

ช่วงบ่าย โดย คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
     1. ตีแตก!! กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand
ท่านจะเรียนรู้ Positioning ในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร และน่าเชื่อถือในใจลูกค้า รวมถึงขั้นตอนในการวาง Positioning อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. ถอด!! บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากกูรูด้านการตลาดของโลก
ท่านจะได้รับเคล็ดลับกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองโลก จากกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด ที่จะทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้
     3. Update!! กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)
ท่านจะทราบถึงการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย การสร้าง Brand Positioning และแนวทางสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่
     4. กรณีศึกษาการทำตลาดเชิงกลยุทธ์
ท่านจะได้เทคนิคการทำตลาดเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษาของวิทยากรที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กรKey Benefits

1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้ ในของธุรกิจของตนเองได้

4. สามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำไปใช้กำหนด กลยุทธ์การตลาดของตนเองได้จริง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

- นักวิชาการ ด้านการตลาดและที่ปรึกษาด้านการตลาดขององค์กรภาครัฐและเอกชดนคุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

- อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ร้อยล้าน

- ผู้ก่อตั้ง Vcommerce ซึ่งเป็นธุรกิจด้าน E-Commerce ในยุคเริ่มต้นของเมืองไทย


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 352 ครั้ง