ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินอสังหาฯ

22 - 25 พฤษภาคม 2562หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯCash Flow (Project Feasibility Study) นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์และสามารถวิเคราะห์การเงินอสังหาฯซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและกฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า I R IRR NPV และฝึกลงข้อมูลใน Program Cash Flow บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท

ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจึงจัดหลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯCash Flow (RE121) รุ่นที่63,วันพุธที่22 -วันเสาร์ที่25พฤษภาคม2562เวลา08:30 - 17:00น.

หัวข้อการอบรม

 • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate)และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
 • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิดNet Present Value (NPV)และIRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วนRatio สำคัญ ๆ / ความหมาย
 • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมExcel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม- ขาย (Free Hold)และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติการทำCash Flowโครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
 • การฝึกปฏิบัติการทำCash Flowโครงการระยะยาว: หอพัก อะพาร์ตเม้นต์
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน:
 • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน: หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

กลุ่มผู้สนใจ :เจ้าของโครงการ,ผู้บริหารโครงการ,ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน,ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development

 

ค่าลงทะเบียน: 24,000บาท(ไม่รวมVat 7% )

ลงทะเบียน:https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=3

ติดต่อเจ้าหน้าที่: 02.295.2294  Line ID : @trebs (มี@ด้วย)

 

Tag  :  ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ,โครงการอสังหาฯ ,หลักสูตร Cash Flow ,การเงินโครงการอสังหาฯ , อบรมการเงินโครงการอสังหา ,การเงินอสังหาฯ,วิเคราะห์การเงินอสังหาฯ


วิทยากร


อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์ โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล รองผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 ธนาคารเกียรตินาคิน

อ. ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

อ. มนตรี เหมวิจิตร Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน


อ. สมพงษ์ โอฬารธัชนันท์ กรรมการบริหาร บริษัท สิริวลัย กรุ๊ป

ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สสถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 - 25 พฤษภาคม 2562 08:30 - 17:00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 0956013016

ค่าธรรมเนียม (FEE)

24000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 622 ครั้ง