ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

30 มกราคม 2563

Excellent Supervisory Skill

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (30 ม.ค. 63)



    เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

Key Contents

    1. ศิลปะการบริหารจัดการ ท่านจะเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย 8 Wastes รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ
      • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
      • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
      • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ - ECRS - Visual Control - Poka - Yoka - 5 Whys + 1 How

    2. ศิลปะการนำองค์กร ท่านจะเรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, SRM Model for Communication เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ
      • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
      • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)
      • เทคนิคการมอบหมายงาน
      • การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ
      • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3. ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ท่านจะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เทคนิคการระดมสมองสู่การหาข้อสรุปในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล
      • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต
      • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
      • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ



Key Benefits

    1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
    2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
    3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    4. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ



สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 929 ครั้ง