ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์ (The Art of Online Writing and Answer)

29 ตุลาคม 2561


ศิลปะการเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์
(The Art of Online Writing and Answer)

 

 

วิทยากร: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า20ปี และ12รางวัลนักพูดดีเด่น

พร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ

มากกว่า 30ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า5,000คน

 

29 ตุลาคม 2561

09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การเขียนเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน แต่คนส่วนใหญ่กับมีปัญหาในการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการสื่อสาร กำหนดโครงเรื่องไม่เป็น จัดลำดับหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะเขียนไม่เป็น เขียนได้ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีพอ หรือ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจจากผู้ถามในการเขียนตอบคำถาม อีกทั้งข้อเขียนหรือคำตอบที่ลงในสื่อออนไลน์มักถูกทิ้งไว้ในระบบเป็นเวลายาวนาน ทั้งยังอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงโดยผู้อื่นต่อๆไป  ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ในการเขียนอย่างเหมาะสม

หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้  เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป


วัตถุประสงค์ 

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการเขียนที่ดี

2.    เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.    เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเขียนบทความ แจ้งข่าวสารหรือตอบคำถาม ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    หลักการเขียนพื้นฐาน

2.    การเตรียมตัวในการเขียน

3.    การสร้างโครงเรื่อง

4.    การเขียนแบบเรียงตามลำดับเวลา

5.    การเขียนที่ได้จัดลำดับหัวข้อ

6.    การเขียนในลักษณะเป็นเหตุเป็นผล

7.    การเขียนเพื่อการจูงใจให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม

8.    การใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมในการเขียน

9.    การตอบคำถามต่างๆ

10. การใช้รูปภาพ การย่อรูป ให้เหมาะสมกับจอภาพ เพื่อประกอบข้อความ

11. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.      การบรรยาย หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.      การฝึกปฏิบัติการเขียนในลักษณะต่าง ๆ  


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร


วิทยากร: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า20ปี และ12รางวัลนักพูดดีเด่น

พร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ

มากกว่า 30ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า5,000คนสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 ตุลาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 086-318-3151-2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 ก่อน vat ก่อน หัก (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 403 ครั้ง