ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

25 - 26 เมษายน 2562

ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี

ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ
คอร์สฝึกพูด ได้ผลดี
พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ

Smart Training by Aj.Tong
อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม
วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์
การจัดการการพัฒนาสังคม(NIDA)
เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล
Communication Arts

หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการนำเสนอที่

โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ


-เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการสื่อสารจะช่วย

 ให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

-พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็นคนกล้าที่จะพูด

 ได้อย่างมั่นใจ

-เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง  

-การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูด เพื่อทำให้การนำเสนอ

 เปี่ยมพลัง

-พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง และการไหว้ 

 ที่เสริมบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือศรัทธา

 

การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ

เพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คอร์สฝึกพูด หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีบุคลิกภาพและการพูดที่ดีขึ้น

กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง ฝึกการพูด

ตามหลักศิลปะการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ เทคนิคการ

สร้างโครงเรื่องที่ดี ทำให้พูดได้อย่างมั่นใจ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาอบรม

เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

การขจัดอาการตื่นเต้น ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

ศิลปะการใช้น้ำเสียง

การใช้ท่าทางประกอบการพูด

สร้างความโดดเด่นในการพูด

เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล


รูปแบบอบรม 

เรียนกลุ่มย่อย 

เน้นฝึกปฏิบัติ

แนะนำเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป

วิทยากร

สอนโดย อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง) ศศบ.,พบ.ม.(NIDA)

วิทยากรมีคุณวุฒิศิลปะการสื่อสาร ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์

ปริญญาโท การจัดการการพัฒนาสังคม

ผู้จัดการก่อนวัย 30

ผู้บริหาร และพัฒนาบุคคล บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

พิธีกร วิทยากรฝึกอบรม ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ

อ่านสปอตโฆษณา เสียงจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย


เรียนการพูด

สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์

Tel: 088-292-6461
E-Mail:speechartcenter@gmail.com 

Facebook:speechartcenter
Line:gemcenter
www.speechartcenter.comสถานที่อบรม (VENUE)

อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ (ติดBTS ช่องนนทรี)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 - 26 เมษายน 2562 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Speech Art Center
เบอร์ติดต่อ : 088-292-6461

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3091 ครั้ง