ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT

27 เมษายน 2563


หลักการและเหตุผล:
KYT เป็นแนวความคิดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม โดยหลักการสำคัญคือ การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวัง การคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆ ว่าการทำงานนั้นมีอันตรายอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร จากนั้นเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดมาพิจารณาแก้ไข และการให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผู้ปฏิบัติงาน การเตือนตนเองก่อนลงมือทำงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและปลอดภัยต่อการทำงาน แล้วจึงจะเริ่มลงมือทำงานได้ โดยการชี้นิ้วไปที่การทำงานนั้นๆ หรือเรียกว่า "มือชี้ ปากย้ำ" ดังนั้นการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและการหามาตรการป้องกัน การสร้างจิตสำนึกในการค้นหาอันตรายละการลดอุบัติเหตุ อันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและเป็นวิธีการป้องกันแบบยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ KYT

2.         เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน และนำเทคนิคต่างๆของการทำ KYTเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน ลดการสูญเสียต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ


 เนื้อหาการบรรยาย

•          กรอบแนวคิดด้านความปลอดภัย

•          ความเป็นมาและความสำคัญของ KYT

•          ความปลอดภัยสำคัญอย่างไรกับองค์กร

•          การเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย

•          การสร้างการมีส่วนร่วมจิตสำนึกความปลอดภัย

•          ความปลอดภัยกับการบริหาร 4 M

•          หลักสำคัญและการปฏิบัติในการทำ KYT

•          การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการทำ KYT

•          กรณีศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจาการทำงาน

•          ขั้นตอนการจัดทำ KYT

•          การนำ KYT ไปปฏิบัติ (Implement)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันไทยเยอรมัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 เมษายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining (Professional Training Solution)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 136 ครั้ง