รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

8 ธันวาคม 2565


หัวข้อการฝึกอบรม

ลงทะเบียน

·         ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

·         เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

·         ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

·         วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·         เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 1 :Data Analysis

พักเบรก

·         สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

·         ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·         หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·         หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

·         หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop2: Relevant Duties

พักเที่ยง

·         หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·         บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

·         บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·         บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 3:Analyzing Data of Organization

พักเบรก

·         บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

·         แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

·         แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

·         ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

Workshop4:Risk Analysis Management


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 537 ครั้ง