ยืนยัน 6-7 ธ.ค.62 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Manageme

6 ธันวาคม 2562


ยืนยัน6-7ธ.ค.62 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management)หลักสูตร2วัน

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน"ที่ใช่" (The Right People)ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

 • เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
 • วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับองค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและแบบฟอร์มของการวิเคราะห์อัตรา
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

 

กำหนดการเรียนรู้ :

 

  เวลา                         กิจกรรม

 วันที่หนึ่ง

08.30 - 16.30น.       ลงทะเบียน

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

 • ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร
 • เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด
 • วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)คืออะไร

ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

และบริหารกำลังคนขององค์กร

กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

  วันที่หนึ่ง (ต่อ)

   เวลา                        กิจกรรม

รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

 • การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
 • Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

 • ภาระงาน (Workload) คืออะไร
 • ส่วนประกอบของภาระงาน
 • แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน
 • การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร
 • เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

  เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

-    ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

-    ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

-    ปริมาณงาน

-    Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตามที่กำหนด

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน                                                           และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

-  สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

-  สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

-  Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

 

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap)พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง

    วันที่สอง

   เวลา                        กิจกรรม

08.30 - 16.30น.       ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

 • แบบประมวลปริมาณ และวิเคราะห์ตามตัวอย่าง เพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร
 • แบบวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis )และวิเคราะห์ตามตัวอย่างเพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติ : จัดทำแบบวิเคราะห์ภาระงานตามโจทย์ที่กำหนด

  การจัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงานโดยใช้ Work Instructionขององค์กร

การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน                                                      (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)กรณี

-จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

-จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                   และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

         

   กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

  วันที่สอง (ต่อ)

   เวลา                        กิจกรรม

 

  การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

-ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

-ปริมาณงาน

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน                                                           และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตาม Template ที่กำหนด

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

-  สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

-  สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

-  Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap)พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

  การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน                                                      (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)กรณี

-จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

-จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                   และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

                     

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

 • บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)
 • ถาม-ตอบ (Question & Answer)
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา
 • กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้
 • อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

วันที่จัดและสถานที่ :  

1วัน ตามวันและสถานที่ที่บริษัทกำหนด

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการตามสายงาน

จำนวนตามที่องค์กรกำหนด

วิทยากร : 

อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวาศ์ศุภทัต

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน Human Resourcesและการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล,การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานจากบุคคลและทีมงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและผู้จัดการ

(ประวัติตามแนบ)      

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,500บาท /วัน  7000บ./2วัน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage


สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 207 ครั้ง