ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Performance Management 17 ธ.ค.62

17 ธันวาคม 2562

หลักสูตรOKRs & Performance Management 17ธ.ค.62

หลักการและเหตุผล (Introduction)

บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan)และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจกับตัวชี้วัดOKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น OKRsสามารถเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ OKRsเน้นความสอดคล้องในแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process)

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ในการใช้ OKRs (Objective and Key Results)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ภาพรวมแนวคิดของOKRsในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
 2. ความสำคัญในการตั้งเป้าหมาย
 3. OKRs คืออะไร องค์กรไหนที่นิยมใช้ ทำไมต้องใช้OKRs?มันดียังไง
 4. การวัดผลความสำเร็จของพนักงานต้องปรับ Mindsetอะไรบ้าง
 5. ความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างOKRs (Objectives and Key Results)กับKPI (Key Performance Indicators)
 6. หากต้องการจะเปลี่ยนจากKPI ที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKRต้องทำอย่างไร?
 7. การเตรียมความพร้อมในการใช้OKRs
 8. การเชื่อมโยงOKRsกับMission & Visionให้เข้ากับองค์กร
 9. การประเมินผลBSC & KPIจะเลิกใช้หรือไม่
 10. การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชมVDO
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคาเพียงท่านละ 3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่าน ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ชื่อห้อง Conference 1 แผนที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) กรุงเทพฯ Gold Orchid Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 211 ครั้ง