ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Performance Management 10 ก.ค.63

10 กรกฎาคม 2563


ยืนยัน หลักสูตรOKRs & Performance Management10 ก.ค.63

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

 

บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan)และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจกับตัวชี้วัดOKRs (Objective and Key Results)เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น OKRsสามารถเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ OKRsเน้นความสอดคล้องในแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process)

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ในการใช้OKRs (Objective and Key Results)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 

ภาพรวมแนวคิดของOKRsในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

ความสำคัญในการตั้งเป้าหมาย

OKRsคืออะไร องค์กรไหนที่นิยมใช้ ทำไมต้องใช้OKRs? มันดียังไง

การวัดผลความสำเร็จของพนักงานต้องปรับMindsetอะไรบ้าง

ความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างOKRs (Objectives and Key Results)กับ KPI (Key Performance Indicators)

หากต้องการจะเปลี่ยนจากKPIที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKRต้องทำอย่างไร?

การเตรียมความพร้อมในการใช้OKRs

การเชื่อมโยงOKRsกับMission & Visionให้เข้ากับองค์กร

การประเมินผลBSC & KPIจะเลิกใช้หรือไม่

การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 

00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชมVDO

การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 55 ครั้ง