ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 19 ธ.ค.62

19 ธันวาคม 2562


ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพISO 9001: 2015 19ธ.ค.62

ISO 9001เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirements) นั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรควรจะได้Updateบุคลากรที่ต้องทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นเดิม เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างถูกต้อง  จึงควรเรียนรู้หลักสูตรนี้    

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+    รู้และเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2015

+   แนวทางการตีความข้อกำหนดและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหาร                                    คุณภาพISO 9001:2015

+   ดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ เน้นการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001และสามารถต่อยอดการพัฒนาไปยังระบบ        การบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคตได้

-2-

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา                            กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 - 09.00น.         ลงทะเบียนและประเมินความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

09.00 - 16.00น.       Part 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ

Part 2  ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

Part 3 คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2015

Part 4 การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Requirement)

Part 5 ระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ความสำคัญของการจัดทำระบบเอกสาร

ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ (Documentation)

การจัดทำคู่มือคุณภาพ  (Quality Manual)

การวางระบบเอกสารให้ควบคุมง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ

การป้องกันปัญหาในการจัดการระบบเอกสาร

Part 6 เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

+ความเสี่ยงด้านคุณภาพคืออะไร

+การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง

+แนวทางการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม

+แนวทางการจัดการหรือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

กรณีศึกษา : ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

Part 7 เจาะลึกข้อกำหนด ISO 9001:2015เกี่ยวกับการจัดการความรู้

+การจัดการความรู้คืออะไร

+การตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

+แนวทางการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

กรณีศึกษา : ตัวอย่างการจัดการความรู้ขององค์กร

 

16.00 - 16.30น.         สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)

การถาม-ตอบ (Question & Answer)

ฝึกปฏิบัติการพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

-3-

วันจัดฝึกอบรม :

ระยะเวลา1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

ระยะเวลา :

ระหว่างเวลา09.00 - 16.30น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานทุกระดับจากทุกสายงานตามที่องค์กรกำหนด

  • ด้วยหลักการวิศวอุตสาหการ (Industrial Engineer)

ราคา3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3,900บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ3,500บาท

ลงทะเบียน3 ท่าน ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก 2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929สาลินี

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage


สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 135 ครั้ง