ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communic

30 ตุลาคม 2562


หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 22ต.ค.2562

หลักการและเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงในงาน สามารถทำการประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้

เนื้อหาการบรรยาย

  สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับองค์กร

ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

พักเบรก

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

ประโยชน์ทางตรง

ประโยชน์ทางอ้อม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

พักกลางวัน

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การติดตามผล (Monitoring)

เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

พักเบรก

ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

การหลีกเลี่ยง (Avoid)

การร่วมจัดการ (Share)

การลด (Reduce)

การยอมรับ (Accept)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

î การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 70%

î กิจกรรมและWork shop  การนำเสนอกลุ่ม 30%

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา     หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

วิทยากร        อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล

      ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

      ประสบการณ์การทำงาน

-ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15ปี ประสบการณ์งานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้อและงานด้านคลังสินค้า ฯลฯ

-ที่ปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ

-ปรึกษาด้านวินิจฉัย สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ราคาสมาชิกโอนก่อน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานขาย พนักงานบริการ ทุกระดับ

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง