ยืนยันอบรม online zoom การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

19 สิงหาคม 2565


วัตถุประสงค์

1.       เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การลดระยเวลาการรับสินค้า การตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง การจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การบรรจุสินค้าและการนำส่งสินค้าได้ตามกำหนด ด้วยหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าอย่างได้ผล

2.       ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3.       รู้จักการประยุกต์นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

4.       ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการเติมเต็มสินค้าได้ทันก่อนที่สินค้าจะหมด โดยยังสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทันต่อเวลา

เนื้อหาของหลักสูตร

1.       ความหมายของการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการดำเนินงาน

2.       การจัดพื้นที่และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

4.       ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

5.       การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง(Inventory Turnover)

6.       การประยุกต์ใช้JITและระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง

7.       การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

8.       ระบบEOQ (Economic Order Quantity)และการหาจุดสั่งซื้อซ้ำ(Re-order Point)

9.       การกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อฉุกเฉิน(Safety Stock)

10.   เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบDigital Platform 4.0

11.   นวัตกรรมAIและIoTเพื่อการจัดการคลังสินค้า


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 สิงหาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 41 ครั้ง