ยกระดับการบริการของพนักงาน (อบรม 18 ก.ค.62)

18 กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด
          หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสนทนา การวางตัวและเทคนิคการนำเสนออย่างเหมาะสมระหว่างการสนทนากับลูกค้า

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้า

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเสริมประสิทธิภาพของตนเองให้โดเด่นยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. กิจกรรมWork shop
         ·  พนักงานในดวงใจลูกค้าต้องเป็นอย่างไร
    2. มุมมองพนักงานที่มีต่อลูกค้า
    3. มุมมองที่ลูกค้ามีต่อพนักงาน
    4. การบริการนั้นสำคัญไฉน
    5. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
    6. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่1
       ·  ฝึกการปฏิบัติจากทักษะของพนักงานพร้อมคำแนะนำของผู้เข้าอบรมและวิทยากร
    7. ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ
       ·  ก่อนการบริการ
       ·  ขณะการบริการ
       ·  หลังการบริการ
    8. การวางตัวในขณะการบริการเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้า
       ·  การทักทาย ต้อนรับ
       ·  กิริยาท่าทางการวางตัว
       ·  การพูดและการสนทนา
       ·  การพาลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง
       · การสอบถามความเห็นลูกค้า
    9. กิจกรรมบทบาทสมมติสถานการณ์จำลองพนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 2
       ·  ฝึกปฏิบัติทักษะพนักงานจากสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปพร้อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้าอบรม
    10. บุคลิกภาพภายใน
       · ทัศนคติ แนวคิด
       · การพัฒนาอีคิว(EQ)
    11. กระบวนการสร้างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ
   12. การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริการสไตล์SC Asset
    13. การสร้างเสน่ห์แห่งความจดจำของพนักงานที่มีต่อลูกค้า
   14. สิ่งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับการบริการให้แก่ลูกค้า
   15. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ใบรับรอง: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่งแอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 


วิทยากร


อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 086-318-3151-2

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 305 ครั้ง