ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 4

14 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์

• เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
• เลือกใช้ศัพท์ให้ถูกต้องและเหมาะสมในการทำงานด้านเลขานุการและงานสำนักงาน • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เนื้อหา

Dealing with People (การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น)
• Receiving visitors
• Handling matters in the office
• Discussion & Exercises

Taking & Giving Messages (การรับและการฝากข้อความ)
• Writing summaries
• Discussion & Exercises

Writing Routine Emails (การเขียนอีเมลที่ใช้ประจำในการทำงาน)
• Making requests
• Transmitting information
• Showing goodwill
• Discussion & Exercises

Preparing Meeting Correspondence (การจัดเตรียมเอกสารการประชุม)
• Writing agendas
• Minutes and reports of meeting
• Discussion & Exercises


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรด้าน English for Business และ Business Communication ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• อาจารย์ประจำ Department of Business English, Faculty of Arts, Assumption Universityสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 พฤศจิกายน 2561 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 271 ครั้ง