ภาวะผู้นำกับการสื่อสารทรงประสิทธิภาพ (Leadership and Effective Communication)

22 กันยายน 2565

**หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์แบบ Virtual Training จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ณ โรงแรมได้ และ L&DT จะคำนวณค่าอบรมพิเศษ (ผู้สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนอบรมไว้ได้ปกติ)

บทบาทที่ผู้บริหารควรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หากองค์กรยังไม่มีบุคลากรระดับผู้บริหารแสดงท่าทีถึงความมุ่งมั่น ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented)ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work)และยังไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership)ก็ย่อมส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานระดับรายบุคคลลดลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังองค์กรได้

ดังนั้น ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทผู้นำยุคใหม่ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented)ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work)และเห็นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้เวลา (Time),ข้อมูล (Information),การจัดลำดับความสำคัญ (Priority)ในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย, แผนงานหรือโครงการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ย่อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงานและองค์กรตามไปด้วย เพราะการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริหารเสมือนเป็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม (Characteristics of Culture)และต้นแบบ (Role Model)ของทีมงาน และเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การสร้างให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพทั้งภาวะผู้นำ การคิดและตัดสินใจอย่างมีหลักการ ความเข้าใจบทบาทในการบริหารคน (People Management)ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย (Change & Diversity Management)จึงมีความสำคัญต่อผู้บริหารซึ่งจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการ เปลี่ยนแปลง และที่สำคัญผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์กร
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีบทบาทการเป็นต้นแบบในการคิดอย่างมีหลักการ, การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำที่ดี
3. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความเชื่อมั่น แรงจูงใจ สร้างทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
4. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ, การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างทีม


หัวข้ออบรม :
1. ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ผ่านความเชื่อมั่น (Trust)
2. 10บทบาทและหน้าที่ของผู้นำมืออาชีพ และหน้าที่ของผู้จัดการในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
3. 13 พฤติกรรมสำคัญที่จะสร้างภาวะผู้นำและความเชื่อมั่นให้กับผู้นำ (Steven M.R. Covey)
4.เทคนิคการจัดลำดับงานและมอบหมายงานสำหรับผู้นำ
5.เทคนิคการใช้ ECRSในการลดความซ้ำซ้อนของานและสร้างประสิทธิภาพสำหรับผู้นำ
6. ผู้นำกับการสร้างประสิทธิภาพในการประชุม
7. การสื่อสารอย่างผู้นำ (Leader communication) Workshop: Role-play on the meetingโดยการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและโครงสร้างขณะประชุม


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์[email protected] หรือโทร. 0944565756 www.ldthai.com

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS และ MRT

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1640 ครั้ง