ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

12 กันยายน 2562

เนื้อหาการสัมมนา : 

  1. เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี
  2. สร้างความภูมิใจในตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
  3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต
  4. Style ของตัวเอง เพื่อวางแผนในการแต่งตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การใช้สีโทนสีฤดูของสีที่เหมาะกับโทนผิว
  6. Body Language 
  • Greeting           
  • Eye Contact
  • Posture & Gesture
  • Facial Expression

       7.  มารยาทการทักทายอย่างถูกต้อง                                                                      8.  องค์ประกอบการสื่อสาร                                                                              9.  การใช้น้ำเสียง                                                                                        10. Personal Branding


   วิทยากร

   คุณภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์
   ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม 

   สถานที่อบรม (VENUE)

   โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้องบุษบา

   วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

   12 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 น.

   จัดโดย

   บริษัทจัดหางาน เอ็มฟอร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด
   เบอร์ติดต่อ : 0837777713

   ค่าธรรมเนียม (FEE)

   3200 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

   ผู้เข้าชม: 406 ครั้ง