ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)

27 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์

• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
• ส่งเสริมให้ผู้นำตระหนักถึงความสำคัญของการทัศนคติเชิงบวก ที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
• เสริมสร้างให้ผู้นำมีแนวทางในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

เนื้อหา

• ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานสำคัญอย่างไร
• เข้าใจลักษณะของผู้นำแบบตนเอง และความแตกต่างของผู้อื่น
• มุมมองของของผู้นำเชิงบวกเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ (Appreciative Inquiry)
• ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำเชิงบวก (Emotional Intelligence)
• บทบาทและการปรับตัวในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสม
• การสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจทีมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เข้าใจจุดเดือดของตนเอง (Emotional Triggers) และเทคนิคการผ่อนคลายอารมณ์
• การนำทีมงานให้เกิดสภาวะ FLOW
• สร้างพันธะสัญญาและกำหนดพฤติกรรมการเป็นผู้นำด้วยทัศนคติเชิงบวกร่วมกัน


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระ ด้านบุคลิกภาพ การบริการ การสื่อสาร และการเป็นผู้นำ
• Executive Director (กรรมการบริหาร): Delighten Group Co.,Ltd.
• Part-time Lecturer (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤษภาคม 2563 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2124 ครั้ง