บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR

15 กรกฎาคม 2563

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการใช้ OKR อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKR
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาการตั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม

หัวข้อการอบรม 
  กับดักของการประเมินผล
  KPI VS. OKR
  OKR กับการบริหารเชิงกลยุทธ์
  ลักษณะของ Objectives และ Key results ที่ดี
  OKR กับการประเมินผล และพัฒนาตัวเอง
  แนวทางการประเมินผล OKR ที่ถูกต้อง (หลักปฏิบัติ)
  กับดักสู่ความล้มเหลวของ OKR
  เครื่องมือช่วยในการใช้งาน OKR
  OKR ในเชิงบริหาร และในเชิงการสร้างแรงบันดาลใจ  
รายละเอียดกิจกรรม ทดลองร่าง OKR สำหรับตัวเอง หน่วยงาน และองค์กร


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36920  

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการปรับปรุงการตั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และระบบประเมินผลในองค์กรของตนเอง เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กรกฎาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1176 ครั้ง