บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

28 เมษายน 2563

การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

หลักสูตร "บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร" นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.   เพื่อให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ทราบบทบาท หน้าที่ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ควรมี

2.   เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสำเร็จ ลุล่วง เพื่อป้องกันปัญหา การกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของตัวแทนในคณะกรรมการเอง

3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการร่วมกันทำ

4.   เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ หรือเสนอแนะเพื่อวางแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

5.   เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลางสำหรับไกล่เกลี่ยปัญหา - แก้ไขปัญหา - ระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องการลงโทษพนักงานทางวินัย หรือในกรณีเลิกจ้างพนักงานให้จากกันด้วยดี 

เนื้อหาการอบรม

การแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

1.        คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.        ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและจำนวน

3.        ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและจำนวน

4.        วาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.        การสิ้นสภาพของกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

6.        การดำรงตนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร.?

7.        การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คณะกรรมการต้องปฏิบัติตนอย่างไร.?

8.        การประชุมของคณะกรรมการ

9.        การทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

10.    การทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร

11.    การทำกิจกรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ

12.    การอบรมสัมมนาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการ

13.    การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในเรื่องกฎหมายประกันสังคม

14.    การบริหารด้านสวัสดิการร้านค้าที่ขายอาหารให้กับพนักงานในบริษัทฯ

15.    การพิจารณา เรื่องค่าจ้าง - เรื่องสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง

16.    การพิจารณาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

17.    การพิจารณาแก้ปัญหาพนักงานเข้าร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับค่าจ้าง

18.    การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ

19.    การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงาน เข้า - ออกงานบ่อยๆ

20.    เทคนิคการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

21.    การพิจารณาย้ายตำแหน่งงานพนักงาน - ย้ายไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่

22.    การไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

23.    การพิจารณาความผิดทางวินัยต่อพนักงานกรณีใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน

ยกตัวอย่าง 10 กรณี

24.    การพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณี - ใบเตือน - พักงาน - ขาดงาน

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

25.    การพิจารณากรณีพนักงานไม่เซ็น - ไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

26.    การพิจารณา ลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณีเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อเลิกจ้าง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

27.    (กรณีพนักงานออกจากงาน) เทคนิคการแก้ปัญหา และป้องกันมิให้พนักงานเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามสภาพการจ้าง หรือฟ้องร้องเรียกร้องค่าใดๆ ต่อศาลแรงงานภายหลัง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

    การส่งเสริมให้องค์กรมีชื่อเสียงด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระดับประเทศ

28.    ส่งชื่อบริษัทฯ เข้าประกวดในนามสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี

29.    เตรียมเอกสาร - ข้อมูลต่างๆ ส่งหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงแรงงาน

30.    ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับในการส่งเข้าประกวด

ถาม - ตอบ - แนะนำ


วิธีการฝึกอบรม  เน้นการบรรยาย การถาม-ตอบ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือปรับปรุงต่อยอดได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 36 ครั้ง