บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (Onl

22 กรกฎาคม 2564


Learn More Point

  •  มีความเข้าใจในวิธีประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลร้ายในระยะยาว
  • นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจัดซื้อในองค์กรได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานจัดซื้อกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง และรับฟังปัญหาในงานจัดซื้อจากองค์กรอื่น ๆ

Learn More Topics (09:00-12:00น.)

  •  ทำไมการประหยัดต้นทุนโดยฝ่ายจัดซื้อจึงให้ผลประโยชน์ด้านการเงินแก่บริษัทสูงกว่า รวดเร็วกว่า และง่ายกว่าฝ่ายอื่นในบริษัท
  • การประหยัดต้นทุนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการต่อรองราคาและยืดเครดิตเทอมนั้น เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน ทำเพียงครั้งสองครั้งก็จะเข้าทางตัน
  • ข้อคิดและยุทธศาสตร์ในการเล่นกับเครดิตเทอม มองให้ไกล คิดไปให้ยาว
  • นานาลูกเล่นของฝ่ายจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน
  • ข้อคิดในการประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักCut the fat, not the muscleคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ /Admin /Back Office ที่ต้องดูแลงานจัดซื้อ จัดหา ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา และผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการประหยัดต้นทุนให้แก่กิจการ

วิทยากร

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M., A.P.P., MCIPS

o ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ AMC

o ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550 รวม18ปี) ของ                                       สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยสถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กรกฎาคม 2564 09.00 - 12.00

จัดโดย

Learn More Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0870768346

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,300 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 678 ครั้ง