นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

27 พฤศจิกายน 2563


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline): 

=>  ความสำคัญและขอบข่ายงานHRMเพื่อความสำเร็จขององค์กร

=> แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคHR 4.0จากHR Trendที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้

     เช่นAIในงานHRด้านต่าง ๆ และวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงงานบริหารทรัพยากรบุคคล

=> คุณลักษณะของนักHRMที่องค์กรใดก็พึงประสงค์

=> เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools)ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้เช่น

    Agile HR, Lean HR, HRMS(Human Resource Management System) เป็นต้น 

=> รอบรู้งาน 9 งานหลักของHRM.....

  (1) งานวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)

  (2) งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Acquisition)

  (3) งานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่เข้าสู่องค์กร (Employee Interview)

  (4) งานการจ้างงาน (Employment) ทั้งการจ้างแรงงานและการจ้างบริการ

  (5) งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance Evaluation/Appraisal)

  (6) งานการเสริมสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร

  (7) งานแรงงานหรือพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักหรือผูกพันต่อองค์กร

  (8) งานบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation & Benefits Management)

  (9) งานบริหารวินัยพนักงานและกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

=> แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงานHRMด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0 

=> ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงานHRMหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการแก้ไข

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 


----------------

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
- เจ้าของธุรกิจขนาด SME
- HR Manager
- HR Supervisor
- HR/HRD/HRM officer 
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME - HR Manager - HR Supervisor - HR/HRD/HRM officer - ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤศจิกายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 114 ครั้ง