ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาด Ver. Covid-19 (FREE)

15 มีนาคม 2564

ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาด Ver. Covid-19 (FREE) Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

หัวข้อการฝีกอบรม Global Mega-Trend Ver. Covid-19 Marketing 4.0 Ver. Covid-19 Business Trend Ver. Covid-19 SWOT analysis for Business Strategy Advantage & Disadvantage Business Transformation
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มีนาคม 2564 13.00-15.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 117 ครั้ง