ทักษะหัวหน้างาน และการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

25 ธันวาคม 2562


หัวหน้างานควรมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ในทุกสถานการณ์ การสร้างทักษะจึงจำเป็นต่อผู้ที่มีบทบาทหัวหน้างานเป็นการลดภาระงานที่อาจส่งผลต่อผู้บริหารหรือองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวหัวหน้างานเป็นทั้งหัวหน้างานที่ดีและที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำลูกน้องได้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในทุก สถานการณ์
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีอ่านผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้ถูกต้องตามกลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงาน

หัวข้อสัมมนา :

ภาวะผู้นำ (Leadership)

สร้างทัศนคติแนวคิด วิสัยทัศน์ เรียนรู้กรอบการเป็นผู้นำ
การจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดทิศทาง วางแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ความสามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน

การกระตุ้นจูงใจ (Motivation)

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการ"เลือกใช้คนให้ถูกกับงาน"ให้ทำงานอย่างมีความสุข
วิธีอ่านคน อ่านความคิด วิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา
เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามงานลูกน้องแต่ละประเภท

การสื่อสาร ทีมงานที่แข็งแกร่งและทรงพลัง(Communication)

เทคนิคการสื่อสารที่ดี และการสื่อสารที่ควรหลีกเลี่ยงระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
เทคนิคการบริหารทีมงานและการสร้างความสัมพันธ์ในทีม (Teamwork)
การแก้ไขปัญหา ขจัดข้อโต้แย้งและการรับฟังความคิดเห็น

เทคนิคการควบคุม (Controlling) ควบคุมทั้งงาน, เวลา และคนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การวางเป้าหมายของทีม แนวทางการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.สัมมนาเซ็นตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0922633989

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 214 ครั้ง