การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Sklls)

23 กรกฎาคม 2563

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(Modern Supervisory Skills)

จัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

รุ่นถัดไป วันที่ 24 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมจัสมินซิตี้ รัชดา

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน "บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ" ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร

2.      เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน

3.      เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา

4.      เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ"รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน" ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนำไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.      เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

6.      เรียนรู้เทคนิคและทักษะในเครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที


หัวข้อการสัมมนา 

            Module Iการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  • กรอบความคิด (Mind set) ของการเป็นเป็นหัวหน้างาน
  • ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ "หัวหน้างาน" ในองค์กร
  • 4 A แห่งการเป็น " หัวหน้างานมืออาชีพ" ที่องค์กรคาดหวัง

·         4A แห่งการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

·         ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานต้องมี

·         ลูกน้อง 4 แบบกับภาวะผู้นำตามสถานการณ์

·         คุณจะก้าวเข้าสู่หัวหน้างานแบบ "มืออาชีพ" หรือ "มีอาชีพ"??

  • คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ
  • การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)
  • ความสามารที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน

Module IIหัวหน้างานกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

  • การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working)

·         เทคนิคการวางเป้าหมายในการทำงาน (SMART GOAL)

·         เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีไป กระตือรือร้นในการทำงาน

·         เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน

  • เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching for Success)

·      5ขั้นตอนเทคนิคการสอนงาน

·         เทคนิคการFeedback ในการสอนงานเพื่อให้ได้ใจลูกน้อง

  • เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
  • เทคนิคการสร้างทีมงานและจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Teamwork & Motivation)

·         หัวใจของการทำงานเป็นทีมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Workshop)

·         T-E-A-M-W-O-R-K Paradigm& High Performance Teamwork

·         การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

·         การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม

·         ปัจจัยและวิธีการจูงใจลูกน้องให้ทำงานด้วยความเต็มใจ

วิทยากร อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

ค่าสัมมนาท่านละ 3,800 บาท (ไม่รวมVAT 7%) รับจำนวนจำกัด

การชำระค่าอบรม "หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น"

ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 732-2458238 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ติดต่อสอบถามที่ คุณตุ้ม 02-1753330 มือถือ 0868929330

Email:info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.co.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร


ค่าลงทะเบียน

                               (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

    ราคาท่านละ

3,800

266

114

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

105

3,640

Pro มา 3 ท่านๆละ

3,200

224

96

3,328สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 104 ครั้ง