ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

14 มิถุนายน 2564

    ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก หัวหน้างานขึ้นไป มีทักษะที่สำคัญคือ การบริหารคนเพื่อนำไปสู่การสร้างผลงาน บทบาทสำคัญของหัวหน้างานระดับต้น นอกจากจะแสดงถึงความสามารถในดูแลจัดการงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องบริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามบทบาทให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพของทีมงาน รวมทั้งมีบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี

    หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานระดับต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะในการบริหารงานบริหารคน เพื่อบริหารผลงานของทีมได้ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือความคาดหวังขององค์กร


วิทยากร

อาจารย์ พีรดา รุธิรพงษ์สถานที่อบรม (VENUE)

โปรแกรม Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Thai HR Online Club
เบอร์ติดต่อ : 063-3707700

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 669 ครั้ง