ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร

17 ตุลาคม 2562

บทนำ

QMRนับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMRจึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย 

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร"ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็นQMRมือโปร"เพื่อช่วยให้ผู้เป็นQMRที่ดูแลงานหลายด้าน หรือQMRมือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็นQMRได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของQMRว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของQMRต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ ของQMR 

2.เพื่อให้QMRสามารถดำเนินระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 

3.เพื่อให้QMRนำพาองค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่1:มารู้จักQMRกันหน่อย 

· QMRคือใคร 

·คุณสมบัติของQMRมีอะไรบ้าง 

·บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของQMR มีอะไรบ้าง 

บทที่2:หน้าที่นี้ของQMR 

·การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party 

·การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

·การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target 

·การจัดทำQuality Management Planประจำปี 

·การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan 

บทที่3:เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพQuality Manual 

·องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMRต้องรู้ 

·ก่อนทบทวน-อนุมัติProcedure, WIนั้นQMRต้องพิจารณาอะไร 

·เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WIทางQMRต้องทำอย่างไร 

บทที่4: QMRต้องรับผิดชอบอะไรในการInternal Quality Audit 

· Audit Check Listsต้องดูอะไรบ้าง ก่อนQMRทำการอนุมัติ 

· QMRจะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการAudit 

·การออกCARหรือPARทางQMRจะตัดสินอย่างไร 

·การปิดCAR/PARปิดได้จริงหรือ 

บทที่5: QMRต้องทำอะไรในManagement Review 

·หน้าที่สำคัญของQMRในการประชุมManagement Reviewคืออะไร 

·อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review 

·วิธีดำเนินการManagement Reviewให้ประสบผลสำเร็จ 

·สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Reviewคืออะไร 

· QMRควรจะต้องทำอย่างไร เมื่อTop Managementเป็นชาวต่างชาติ 

บทที่6:การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยQMRมือโปร 

·การวางแผนพัฒนาองค์กรให้ทันยุค 5.0 

·การเตรียมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 279 ครั้ง