จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10

21 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์

• เพื่อมีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อมีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหนือความคาดหมาย
• เพื่อมีกำลังใจ ทำงานเป็นทีม และมีใจรักภักดีองค์กร อย่างมีคุณภาพ
• เพื่อพูดคุย มีชีวิตชีวา มีความเข้าใจ รัก และเพิ่มพลังบวกในการทำงานยิ่งขึ้น
• เพื่อสามารถพิชิตปัญหา ผ่านสถานการณ์และวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี

เนื้อหา

• จุดไฟต่อม “หลับ” ให้ “ตื่น” พร้อมสร้างพลังใจไม่ท้อถอย
• กระตุกต่อมความคิด พิชิตทุกปัญหา ฝ่าทุกวิกฤต
• สร้างภาวะผู้นำ มุ่งมั่นทำงานอย่างเหนือความคาดหมาย
• จัดการกับความคิด ติดฉลากทางอารมณ์
• เข้าใจตนเอง พร้อมปันกำลังใจให้ผู้อื่น
• ทำงานเป็นทีม ด้วยใจรัก ภักดีต่อองค์กร
• รู้ใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น
• 4 ด้านของความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิต : คิดบวก คิดเป็นระบบ คิดรอบด้าน คิดสร้างสรรค์
• สร้างกระบวนความคิด “ทุกปัญหามีทางออก“ มิใช่ “ทุกทางออกมีปัญหา”


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กรกฎาคม 2563 8.30 - 15.30 น.

จัดโดย

People Synergy
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 82 ครั้ง