จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

6 มีนาคม 2563


Convincing
หลักสูตร : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (6 มี.ค. 63)

Key Contents

♟ จิตวิทยาในการจูงใจ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง
    - แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
    - การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences types)
     - การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
     - เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques)    
         1.ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
         2.ผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ลูกค้า
     - พฤติกรรมมนุษย์ 1.คนช่างคิด (Visual)
         2.คนชอบความรู้สึก(Auditory)
         3.คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)
     - จิตวิทยาการนำเสนองาน

♟ วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
     - หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
    - วาทศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
     - ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
     - วาทศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
     - สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงานKey Benefits

1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3 .เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ด้านจิตวิทยา


ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 มีนาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 642 ครั้ง