จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

24 มกราคม 2563

Psychology for Management & Motivating Techniques

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (24 ม.ค. 63)     คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
Key Contents

    1. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

    2. หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน
ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์กร ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการทำงาน  อาทเช่น       
       • ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
       • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
       • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
       • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
       • เจตคติต่องานที่ทำ
       • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน
   
    3. การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น
        • ความต้องการประจักษ์ตน
        • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
        • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
        • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
        • ความต้องการด้านร่างกาย
   
    4. การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork
ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา
   
    5. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
        • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนความคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
        • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)
   
     6. เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        • 5 P. for Best Attitude
        • Hypothesis of Theory
        • A-B-C TheoryKey Benefits

    1. ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่
    2. สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ
    3. เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
    4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร..ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มกราคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 735 ครั้ง