คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

30 พฤศจิกายน 2563

ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญคือการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร การสำนึกในความรับผิดชอบ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำกัดทางด้านทรัพยากร ซึ่งบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  อาจทำให้เกิดปัญหาติดขัดในกระบวนการทำงาน ดังนั้นความสุขในการทำงานและความสำเร็จที่สูงขึ้นขององค์กรที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” จึงต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองใหม่ ของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน


เนื้อหาหลักสูตร
1. สร้างพลังแห่งความสำเร็จในการทำงาน
  ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด จาก “รอรับ” เป็น ” ริเริ่ม” ด้วยวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์
  มืออาชีพที่แท้จริง ควร คิด และ ทำ อย่างไร
  ค่านิยมแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กร
2. ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และ องค์กร
  พฤติกรรมของการทำงานอย่าง “รับผิดชอบ” ด้วยสำนึกของการเป็น “เจ้าของร่วม”
  “ที่ทำอยู่นี้....ดีพอแล้วหรือ” คำถามเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
  ผลเสีย และ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น เมื่อคิดลบ ต่อองค์กร และการทำงาน
  “สิ่งที่ได้” และ “สิ่งที่ให้” จากการทำงานในองค์กร
3. ทักษะทางสังคม เพื่อการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้คนอย่างสำเร็จและเป็นสุข
  ทัศนคคติที่ดี ต่อ องค์กร , การทำงาน และ เพื่อนร่วมงาน
  การสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อความสำเร็จสูงขึ้น
  เทคนิคการคุมอารมณ์ และ คลายอารมณ์
  การสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้าใจและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 4. ทัศนคติและการคิดเชิงบวก ต่อองค์กร การทำงาน และทีมงาน
  วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
  การคิดเชิงบวก ต่อ เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)
  เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข
  พลังความรักและความปรารถนาดีต่อกัน : การตระหนักถึงคุณค่าของทุกคนในทีม

ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36683    

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุมธ์พิทยา


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1030 ครั้ง