ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015

16 - 17 ตุลาคม 2563


หลักสูตร 

ข้อกำหนดมาตรฐานISO 9001:2015และการตรวจติดตามภายในISO 9001:2015

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรมเมเบิ้ล บางนา


วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดISO 9001:2015

2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ สามารถตีความหมายข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามISO 9001: 2015

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำและปฏิบัติเรื่องการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้อง

5.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:

Ø ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

Ø การจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Ø การทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพเป็นหัวใจขององค์กรของท่าน

Øดึงดูดและรักษาลูกค้าโดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น

หัวข้อในการอบรม

1.      การตีความข้อกำหนดISO 9001:2015

1.1.   ขอบข่าย

1.2.   เอกสารอ้างอิง

1.3.   คำนิยามและคำจำกัดความ

1.4.   บริบทองค์กร

1.5.   ความเป็นผู้นำ

1.6.   การวางแผน

1.7.   การสนับสนุน

1.8.   การดำเนินงาน

1.9.   การประเมินสมรรถนะ

1.10.                     การปรับปรุง

2.      การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดISO 9001:2015

3.      แนวทางการตรวจติดตามภายในและความสามารถของผู้ตรวจติดตาม

4.      ประเภทของการตรวจติดตามภายในและการตรวจติดตามคุณภาพ

5.      ขั้นตอนการตรวจติดตาม

6.      กิจกรรมกลุ่ม การตีความข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน


ระยะเวลา           2       วัน (09.00-16.00 น.)

 

  • อัตราค่าลงทะเบียน

            (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

กรณีชำระเงินหน้างาน

6,250

438

(188)

6,500

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

5,000

350

(150)

5,200การชำระค่าอบรม "หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น"

ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 732-2458238 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ติดต่อสอบถามที่ คุณตุ้ม 02-1753330 มือถือ 0868929330

Email:info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.co.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร QMR ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมเปิล บางนา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 - 17 ตุลาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง