ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC22000 version 5

26 มีนาคม 2563


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC22000 version 5

2.      เพื่อให้ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบขององค์กร

3.      เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารได้


กำหนดการและเนื้อหาการอบรม

เวลา

หัวข้อการอบรม

09.00-9.30น.

* มาตรฐาน FSSC22000 คืออะไร?และ มีประโยชน์อย่างไร?

09.30-10.30น.

* การขอการรับรองระบบ ต้องทำอย่างไร? และ จะรักษาระบบไว้ได้อย่างไร?

* ข้อกำหนดระบบ FSSC22000 version 5ประกอบด้วยอะไรบ้าง

* ข้อกำหนดระบบ ISO22000:2018 Food safety management system

10.30-10.45น.

พักรับประทานอาหารว่างภาคเช้า

10.45-12.00น.

* ข้อกำหนดระบบ ISO22000:2018 Food safety management system(ต่อ)

12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30น.

* ข้อกำหนด ISO/TS22002-4 Prerequisite programmes on food safety-Part 4

* ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม Additional requirement FSSC22000

* การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร

14.30-14.45น.

พักรับประทานอาหารว่างภาคบ่าย

14.45-16.00น.

* ความเป็นของแท้ / อาหารปลอมปน (Food fraud)

* การก่อการร้ายในอาหาร (Food defence)

* สารก่อภูมแพ้ (Alergen)

* เอกสารการทำระบบที่เกี่ยวข้อง

16.00-16.30

 

§ อัตราค่าลงทะเบียน/1ท่าน

 (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,500

245

105

3,640คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ กติกา โบราณินทร์สถานที่อบรม (VENUE)

Maple ฺHotel บางนา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มีนาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution -PTS Training
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 773 ครั้ง