Update...กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562

5 มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ 

2.เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร -จัดการงานต่างๆ ในองค์กร 

3.เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

 

หมวด1 :การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ล่าสุด ปี2562

1.กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7ประการ 

1.1.การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง 

·การทำงาน ...... ตำแหน่งงาน 

·ค่าจ้าง ...... ค่าสวัสดิการ 

1.2.การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ 

·ลากิจได้ปีละวัน .....ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง.

·เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว 6วันต้องทำอย่างไร..? .....ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่.

1.3.สิทธิในการ ลาคลอด-ลาหลังคลอดบุตร สำหรับลูกจ้างหญิง 

·กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร..?...ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร..

·ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..?ใครจ่าย...การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร..

1.4.การย้ายสถานประกอบกิจการ ของนายจ้าง 

·เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง.? ....ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..

·ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย - ค่าสวัสดิการอย่างไร..? .....การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?ค่าสวัสดิการอย่างไร..

1.5.การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนนิติบุคคล 

·จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? .....ค่าจ้าง - สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.

·ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่.? ....ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง.

1.6.การจ่ายค่าจ้าง - ค่าตอบแทนในการทำงาน 

·องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร..? .....จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.

·ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? .....การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร..

1.7.ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่ 

·มีหลักเกณฑ์6อัตราอะไรบ้าง.? .......ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.

·ผู้ที่จะเกษียณ31ธ.ค.2562จะได้รับสิทธิอย่างไร..? .....กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร..

หมวด2 :การนำกฎหมายใหม่ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม

2.การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง - หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?ต้องแจ้งลูกจ้างหรือ ภาครัฐหรือไม่ 

·พิจารณาถึงกฎมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง 

3.การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..

·แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง 

4.หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.?ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..

·พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง 

5.การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ - ทำงานล่วงเวลา - ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..

·พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย 

6.การลากิจเพื่อ อุปสมบท-แต่งงาน-ครอบครัวเสียชีวิต-รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่อย่างไร..

·มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย - ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย 

7.กรณีออกจากงาน-เกษียณงาน-หรือนายจ้างปลดออก-ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือ ลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..

·มีคำแนะนำพร้อมคำอธิบาย การได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน 

8.เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.

·ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง8กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย 

9.นายจ้าง มีสิทธิฟ้องลูกจ้าง - อดีตลูกจ้าง - ว่าที่ลูกจ้าง - หรือลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง - เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง.

·มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย 

10.กรณีปลดออก - ไล่ออก - เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง.

·ยกตัวอย่าง10กรณี 

11.เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามีกรณีใดบ้าง

·ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ 

12.เลิกจ้างลูกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง.

·ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ 

13.ห้ามมิให้นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้างตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง.

·ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ 

หมวด3 :คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย

14.ตามใบสมัครงานมีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯจะไม่ไปทำงาน - นำความลับของนายจ้างไปเปิดเผย - ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..?จะชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..

·มีตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

15.สัญญาจ้างที่นายจ้างทำขึ้นกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะเป็นสัญญาจ้างลักษณะใด.

·ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา5คดี ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้ พร้อมคำอธิบาย 

16.ข้อตกลง-ข้อบังคับในการทำงานเดิมเกษียณงานอายุ60ปี นายจ้างย้ายไปอยู่ในบริษัทในเครือ ที่เกษียร55ปี ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขใด.

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

17.ใช้ของแหลมกรีดรถยนต์เพื่อนร่วมงานซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่จอดรถตามที่นายจ้างจัดให้เป็นความผิดที่นายจ้าง เลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด.

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

18.ลูกจ้างเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างมีสิทธิลงโทษได้เพียงใด.

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

19.ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจา - ทั้งทำกิริยา - ท่าทางประกอบหลายครั้งจนรู้สึกอาย ทำไม...?เลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงได้.?เพราะอะไร..

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

20.ลูกจ้างนำภาพถ่ายที่เปลือยระหว่างตนกับหญิงขณะร่วมประเวณีกัน ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่เพื่อประจานหญิง จนเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ซึ่งระบุว่าตนเป็นพนักงานฝ่ายช่างของนายจ้างซึ่งเป็นการกระทำนอกโรงงาน-นอกเวลางาน ทำไม..?นายจ้างเลิกจ้างได้เพราะอะไร..

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

21.ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างจะมีผลเมื่อใด..

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

22.ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีความเกิดขึ้นที่ศาลมากมาย กรณีนายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้างทดลองงาน - ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

23.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง วิธีที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลังหรือไปเรียกร้องค่าใดๆ ไม่ได้ ต้องทำข้อตกลงระหว่างนายจ้าง - ลูกจ้างอย่างไร..

·มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

·ถาม-ตอบ-แนะนำ

 

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 57 ครั้ง