การแก้ปัญหาคุณภาพด้วย 5 Why–Why Analysis เพื่อการแก้ไขสำหรับหัวหน้างาน

24 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการวิเคราะห์อย่างถูกต้องในการแก้ปัญหาในกระบวนการ เรียนรู้ผ่านแนวคิดของความชัดเจนใน "ปัญหาและวิธีปฏิบัติการแก้ไข"
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียนของปัญหาด้วย A3 Report & PDCAเพื่อนำไปพัฒนาทีมงานต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

พื้นฐานและแนวคิดปัญหาในกระบวนการ

 • กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้
 • บทบาทที่สำคัญในฐานะหัวหน้างาน
 • หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหา
 • ปัญหาที่ต้องแก้ไข VSทัศนคติต่อปัญหา
 • ความหมายของปัญหาในกระบวนการ
 • ประเภทของปัญหาคุณภาพ
 • หลักการที่สำคัญของการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • วิธีการ 3ประการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์กับการแก้ปัญหา
 • Activity I: กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ

 • จุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story)
 • กระบวนแก้ปัญหาด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story)
 • ความสัมพันธ์ของกระบวนการควบคุม (SDCA) กับกระบวนการปรับปรุง (PDCA)

เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

 • การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)
 • การระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
  • แผนผังต้นไม้ (Why -Why Tree Diagram)
  • แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
  • เทคนิคการตั้งคำถามทำไม 5ครั้ง (5 Why Technique)
  • ความชัดเจนของปัญหาในกระบวนการ
 • Activity II: การประยุกต์ใช้แผนผังสาเหตุและผล
 • การแก้ปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการ
  • แผนภาพต้นไม้ (How -How Tree Diagram)
  • เทคนิคการตั้งคำถามด้วย 5W+2H(5W+2H Technique)
  • แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)
  • ความชัดเจนในวิธีการแก้ปัญหา (เป้าหมายกลยุทธ์)
 • Activity III: การประยุกต์ใช้แผนผังต้นไม้ (How-How Tree Diagram)
 • การประยุกต์แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

 

 

 

 

Fee Seminar/อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ1คน

                                                (รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนา /1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

   Pro 1สมัคร3ท่าน/รุ่น(รับส่วนลด900บาท)

9,900

693

(297)

10,296

   Pro 2สมัคร5ท่าน/รุ่น  (รับส่วนลด1,500 บาท)

16,000

1,120

(480)

16,640

ทุกหลักสูตร "มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากรสถานที่อบรม (VENUE)

St.James Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กรกฎาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Aranya
เบอร์ติดต่อ : 868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1097 ครั้ง