การเรียกร้องค่าชดเชยในงานก่อสร้าง (Construction Claims)

15 มกราคม 2564

การก่อสร้างเป็นกระบวนการดำเนินการที่มีบุคคลหลายฝ่ายเกี่ยวข้องกัน และเพื่อให้การก่อสร้างบรรลุเป้าหมายของโครงการ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการบริหารโครงการ ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย คุณภาพของงาน ต้นทุนในการก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ในงานก่อสร้างแต่ละโครงการ ยังประกอบไปด้วยทรัพยากรหลากหลาย โดยการก่อสร้างมักแบ่งผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้ดังนี้ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานในแต่ละหน้าที่ หากพิจารณาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือ กลุ่มเจ้าของโครงการ และกลุ่มของผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มที่ปรึกษาและควบคุมงาน โดยธรรมชาติของโครงการก่อสร้างเป็นการทำงานที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งในการทำงานต้องทำภายใต้กติกา นั้นคือ สัญญา แบบรูปรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อตกลง

ดังนั้นเห็นได้ว่าเมื่อกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทำงานร่วมกันแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ย่อมเกิดข้อขัดแย้งในการทำงานเป็นปกติ เกิดการเปลี่ยงแปลงเนื้องานทั้งเพิ่มและลด ซึ่งกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาก่อสร้าง โดยผลดังกล่าวกระทบทั้ง ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ในทางปฏิบัติการเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อผู้รับจ้างในเรื่องของค่าปรับที่ไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ทั้งนี้ในสัญญาก่อสร้างโดยทั่วไปกำหนดให้มีรับจ้างมีสิทธิในการเรียกร้องต่อผู้ว่าจ้าง ดังนั้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง


เนื้อหาหลักสูตร :
  1. ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง
  2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง
  3. รายละเอียดของข้อสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้อง
  4. แนวทางและวิธีปฎิบัติในการเรียกร้อง
  5. กรณีตัวอย่าง คำวินิจฉัย คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09:30-16:30 น.

ค่าอบรม 3,600 + 252 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 3,852 บาท

วิทยากร

ดร.ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย

Manager Project Control สามัญวิศวกรโยธา ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัสฯ ซ.ลาดพร้าว 8

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มกราคม 2564 09:30-16:30 น.

จัดโดย

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0863072163

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3852 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 299 ครั้ง